Inlog gebruikers HoogelandHome Lijst huurders Huurders Governance Support

Goed bestuur, goed toezicht daarop en goede verantwoording daarover, ook wel ‘corporate governance’ genoemd. Dat is het terrein waarop ons adviesbureau gespecialiseerd is. Onze klanten zijn directeuren/bestuurders en raden van commissarissen/raden van toezicht.

Enkele vragen van klanten ter illustratie van onze adviespraktijk.

“Wilt u de zelfevaluatie van de raad van commissarissen ondersteunen door het proces te leiden en als kritische en onbevangen buitenstaander de diepte in te gaan waar dat nodig is.”

“Onze branche hanteert sinds kort een verplichte governancecode. Help ons de documenten (statuten, reglementen, integriteitcode et cetera) en de praktijk ‘code-proof’ te maken.”

“Wij zijn een conglomeraat van rechtspersonen en hebben de behoefte om de juridische en bestuurlijke inrichting kritisch tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen aan onze nieuwe strategische koers en de nieuwe inzichten in good governance. Wij zoeken iemand die de analyse uitvoert en de nodige aanpassingen helpt implementeren. Die persoon moet oog hebben voor de strategie en kenmerken van onze organisatie en kennis op het gebied van corporate governance.”

“Er groeit spanning tussen de bestuurder en de raad van commissarissen van ons productiebedrijf. De bestuurder meent dat de raad te vaak op zijn stoel zit en de raad meent dat de bestuurder een verkeerd beeld heeft van zijn positie en functioneren. Wij zoeken ondersteuning bij het verhelderen van de formele posities, het opstellen van spelregels en het herstel van vertrouwen.”

“Wij zijn een afvalbedrijf met 5 gemeenten als aandeelhouders. De onderlinge verhoudingen die wij bij de oprichting 10 jaar geleden hebben vastgelegd, sluiten niet meer goed aan bij de fase waarin het bedrijf zich nu bevindt. Help ons bij de noodzakelijke veranderingen.”

“Onze hogeschool wil de dialoog met haar stakeholders verbeteren en zich inhoudsvoller richting stakeholders verantwoorden. Kunnen jullie ons daarbij helpen?”

“Wij zijn twee zorgorganisaties die willen fuseren. Om de kans van slagen te vergroten en te bewaken dat wij rationele keuzen maken waar de nieuwe organisatie wel bij vaart, zoeken wij een begeleider. Die moet ons ook helpen bij het samenstellen van de nieuwe raad van bestuur en de nieuwe raad van toezicht.”

“De raad van toezicht heeft besloten om het college van bestuur van onze onderwijsinstelling twee jaar na de fusie te evalueren en op basis daarvan te besluiten over de inrichting van het college voor de komende jaren. Wilt u de evaluatie uitvoeren?”

Daarnaast helpen wij bij het ontwikkelen van governancecodes (dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan voor het middelbaar beroepsonderwijs, de goededoelensector en organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening) en doen wij onderzoek (zoals de evaluatie van de governancecode voor zorginstellingen en onderzoek naar governance-issues in het midden- en kleinbedrijf).

Voor woningcorporaties ontwikkelen wij al een aantal jaren een opleidingsprogramma voor commissarissen. Wij leveren docenten voor tal van andere opleidingen, zoals voor het Nationaal Register Commissarissen Toezichthouders en het SIOO.

Meer weten over wat wij doen en de mensen daarachter? Zie www.governancesupport.com